เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ

หลักการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยเทียบกับภาษาอังกฤษ


Advertisement

พยัญชนะ   เสียง
= g เช่น green, go
= c, k, ch เช่น cat, kawasaki, chemical
= j เช่น juice, january
= sh เช่น share, show
= th เช่น three, thai
ตัวสะกด ธ = smooth
= p เช่น pog, pencil
= f เช่น fox, fish
= w, v เช่น women, woman, vote, vol
= h เช่น house, horse

04/02/2016 1,295 views 

Advertisement

ดูเพิ่มเติม