Untitled Document

บทความใหม่ทั้งหมด


 Advertisement
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ข้อมูลและประวัติของประเทศลาว
ข้อมูลและประวัติประเทศฟิลิปปินส์
ข้อมูลและประวัติของประเทศอินโดนีเซีย
ข้อมูลและประวัติของประเทศสิงคโปร์
ข้อมูลและประวัติของประเทศบรูไน
ข้อมูลและประวัติของประเทศกัมพูชา
ข้อมูลและประวัติของประเทศเมียนมาร์(พม่า)
ข้อมูลและประวัติของประเทศเวียดนาม
ข้อมูลและประวัติของประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลและประวัติของประเทศไทย
ไม่วอรี่ หรือ ไม่ worry
ไม่แคร์ แปลว่าอะไร
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
vs ย่อมาจาก
R.I.P ย่อมาจาก REST IN PEACE แปลว่า การพักผ่อนอย่างสงบ
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
บอกลากันเป็นภาษาอังกฤษ Parting
การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)
การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
1 2 3 4 5
0 views 

 Advertisement