การเขียนจดหมาย ลาป่วย ภาษาอังกฤษ ต้องเขียนอย่างไร?

  • admin
  • 21 ต.ค. 2566
  • 6,642
Advertisement

การเขียนจดหมาย ลาป่วย ภาษาอังกฤษ ต้องเขียนอย่างไร

วิธีการเขียนจดหมาย ลาป่วย ภาษาอังกฤษ การเขียนจดหมายลาป่วยเป็นภาษาอังกฤษ (Sick Leave Letter) จะเป็นการแสดงความรู้สึกและความจำเป็นได้อย่างชัดเจน และเป็นวิธีที่ถูกต้องในการแจ้งให้นายจ้างหรือโรงเรียนทราบว่าเราไม่สามารถทำงานหรือเข้าเรียนได้เนื่องจากไม่สบาย เพราะการลาป่วยเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนมี เพราะฉะนั้น หากจำเป็นที่ต้องเขียนจดหมายลาป่วย และต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ยกตัวอย่างการเขียนจดหมายมาให้ดูกันค่ะ


ตัวอย่างการเขียนจดหมาย ลาป่วย ภาษาอังกฤษ

[Subject]

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to inform you that I am unwell and unable to attend work/school due to [specific illness]. As per the doctor’s advice, I need to rest for [number of days] days, starting from [start date] to [end date].

I have attached the medical certificate and other necessary documents for your reference. I assure you that I will hand over my responsibilities to [a colleague’s name] during my absence.

Thank you for your understanding and support during this time. I am looking forward to your prompt response and hope to rejoin work/school on [return date].

Yours sincerely,
[Your Name]

ส่วนประกอบที่ใช้ในการเขียนจดหมาย ลาป่วย ภาษาอังกฤษ

จากตัวอย่างข้างต้น จะมีส่วนประกอบที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่

1. หัวข้อ ให้ระบุหัวข้อในการลา หากลาป่วยจะใช้คำว่า Sick leave (ลาป่วย)
2. ชื่อผู้รับ อย่าลืมใส่คำนำหน้าชื่อให้เหมาะสม เช่น Dear Mr./Mrs./Ms.
3. เนื้อหา ให้ระบุเหตุผลที่ลาให้ชัดเจน พร้อมวันที่ต้องการลา และจำนวนวัน
4. การปิดจดหมาย ควรมีคำขอบคุณที่เหมาะสม เช่น "Best regards" หรือ “Yours Sincerely” หรือ “Yours faithfully” เป็นต้น
**การเขียนจดหมายลาป่วยในภาษาอังกฤษ ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน และใช้ภาษาที่สุภาพ การระบุสาเหตุของการลา และวันที่ต้องการลาทำให้ผู้รับจดหมายมีความเข้าใจที่ชัดเจน และสามารถจัดการงานหรือการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม

การเขียนจดหมาย ลาป่วย ภาษาอังกฤษ ต้องเขียนอย่างไร


คำศัพท์เกี่ยวกับการเขียนจดหมายลาป่วย และลาอื่น ๆ 1. leave = การลางาน/ลาหยุด/ลาพัก
2. sick leave = ลาป่วย
3. annual leave = ลาหยุดประจำปี
4. private/personal leave = ลากิจ
5. marriage leave = ลาแต่งงาน
6. maternity leave = ลาคลอด
7. ordination leave = ลาบวช
8. family care leave/family responsibility leave = ลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว
9. compassionate leave = ลาหยุดเมื่อคนในครอบครัว/ญาติป่วยหนักหรือเสียชีวิต
10. military service leave = ลาไปรับราชการทหาร
11. eave of absence letter = จดหมาย/ใบลางาน
12. leave application form = ใบลา
13. medical certificate = ใบรับรองแพทย์
14. call in sick = โทรลาป่วยตัวอย่างประโยคในการลาป่วย และลาอื่น ๆ ภาษาอังกฤษ 1. He has taken sick leave because she is down with the flu. เขาลาป่วยเพราะเป็นไข้หวัด
2. I took my personal leave to do some errands yesterday. เมื่อวานนี้ฉันลากิจไปทำธุระ
3. He will be on his marriage leave next month. เขาจะลาแต่งงานเดือนหน้า
4. You are allowed to take maternity leave before 1 month of your childbirth. คุณได้รับอนุญาตให้ลาคลอดก่อนวันกำหนดคลอดบุตร 1 เดือน
5. I have got a bad cough. ฉันมีอาการไออย่างรุนแรง


การเขียนจดหมาย ลาป่วย ภาษาอังกฤษ ถือเป็นการสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน การเรียนรู้วิธีเขียนจดหมายให้ถูกต้อง ชัดเจน และมีความสุภาพถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านเขียนจดหมายส่งเจ้านาย หรือส่งครูได้อย่างถูกต้องนะคะ สำหรับหัวข้อการเขียนจดหมาย ลาป่วย ภาษาอังกฤษ หมดเพียงเท่านี้ บทความหน้าแอดมินจะหยิบยกเรื่องในมาแบ่งปันกัน ฝากติดตามด้วยนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก: nowiloveenglish.com
ข้อมูลจาก www.pasa24.com ต้องการแปลภาษา อัปโหลดไฟล์ประเมินราคาได้ที่ www.pasa24.com